Trzecie Polskie Wydanie Mushroom Business

May 16, 2007

Szanowni Pañstwo!

Trzecie Polskie Wydanie Mushroom Business, wiod¹cego miêdzynarodowego pisma …

Szanowni Pañstwo!

Trzecie Polskie Wydanie Mushroom Business, wiod¹cego miêdzynarodowego pisma bran¿y pieczarkarskiej, uka¿e siê w czerwcu 2007 roku.

W wydaniu tym znajdzie siê relacja ze Œwiêta Pieczarki w Sielinku. W targach wezm¹ równie¿ udzia³ przedstawiciele Mushroom Business – redaktor naczelny Roel Dreve oraz szef dzia³u sprzeda¿y Dhierinder Ramcharan. Bêdziemy odpowiadaæ na pytania, chêtnie równie¿ zapoznamy siê z informacjami na temat sektora pieczarkarskiego w Polsce. Jeœli maj¹ Pañstwo sugestie na temat treœci trzeciego Polskiego Wydania, np. informacje na temat wydarzeñ w Pañstwa firmie, prosimy o telefon lub kontakt z nami w Sielinku. Z przyjemnoœci¹ spotkamy siê z Pañstwem podczas Œwiêta Pieczarki.

W sprawie reklam, mo¿liwoœci umieszczenia banera i linków sponsorowanych na stronie www.mushroombusiness.com, opublikowania tekstu sponsorowanego itp., informacji udziela

Dhierinder Ramcharan, nr tel. +31 70 441 5681, e-mail: dhierinder.ramcharan@reedbusiness.nl

oraz Les Weijenborg, nr tel. +31 70 441 5665, e-mail: les.weijenborg@reedbusiness.nl.

Tutaj znajd¹ Pañstwo nasz cennik i formularz zamówienia.

Informacji na temat treœci wydania udziela Roel Dreve, nr tel. +31 70 441 5060, e-mail: roel.dreve@reedbusiness.nl.

Z powa¿aniem,

Roel Dreve

Newsletter subscription


Follow us