Szanowni Pañstwo!

November 23, 2007

19 grudnia 2007 r. Reed Business opublikuje kolejne Polskie Wydanie Mushroom Business, wiodcego miêdzynarodowego …

19 grudnia 2007 r. Reed Business opublikuje kolejne Polskie Wydanie Mushroom Business, wiod¹cego miêdzynarodowego magazynu bran¿y pieczarkarskiej. Pierwsze trzy wydania zosta³y bardzo dobrze przyjête zarówno przez czytelników, jak i reklamodawców.

Tak jak poprzednio, czasopismo uka¿e siê w jêzyku polskim, a jego treœæ, format i szata graficzna bêd¹ zbli¿one do dobrze Pañstwu znanej, anglojêzycznej wersji. W czwartym Polskim Wydaniu znajd¹ siê najnowsze informacje, porady ekspertów oraz artyku³y m.in. na temat pod³o¿a oraz rozwoju bran¿y pieczarkarskiej w Holandii.

Jeœli maj¹ Pañstwo sugestie lub propozycje odnoœnie treœci czwartego Polskiego Wydania, np. informacje na temat wydarzeñ w Pañstwa firmie, prosimy o telefon. Jeœli chcieliby Pañstwo zareklamowaæ siê w naszym magazynie, nasz dzia³ sprzeda¿y udzieli Pañstwu wszelkich informacji na temat czwartego wydania, mo¿liwoœci opublikowania w nim tekstu sponsorowanego, a tak¿e zamieszczenia banera i linków sponsorowanych na naszej stronie www.mushroombusiness.com
Liczymy na owocn¹ wspó³pracê.

Informacji na temat zamieszczenia reklam udziela Les Weijenborg, nr tel.: 0031 70 441 5665, e-mail:
Les.Weijenborg@reedbusiness.nl

Informacji na temat treœci wydania udziela redaktor naczelny Roel Dreve, nr tel.: 0031 70 441 5060, e-mail:
Roel.Dreve@reedbusiness.nl

Tutaj znajd¹ Pañstwo nasz cennik i formularz zamówienia.

Z powa¿aniem,

Roel Dreve

Newsletter subscription


Follow us