VPN in liquidatie

mei 8, 2008

Op vrijdag 16 september jl. kwamen leden en het bestuur van de Vereniging Paddestoelenteelt Nederland (VPN) voor het laatst bij elkaar op een algemene ledenvergadering. Doel was de liquidatie van de vereniging en de formele overdracht van haar activiteiten naar een vakgroep binnen de ZLTO.

In zijn openingstoespraak liet voorzitter Faber de opkomst en ondergang van de VPN nog eenmaal de revue passeren. “De geschiedenis van de VPN is kort, te kort. Toch is er voldoende reden om met enige tevredenheid terug te kijken op wat de organisatie voor de sector heeft betekent.” Hij wees onder andere op het succes ten aanzien van de voetjesproblematiek.

Op 11 mei 2001 werd de VPN opgericht en in september van dat jaar vond de oprichtingsvergadering plaats. Sindsdien liep het ledenaantal gestaag terug (van 300 toen, naar 200 nu) en daarmee ook de inkomsten. Deze ontwikkeling hangt volgens Faber nauw samen met de moeilijkheden die de sector sinds enkele jaren ondervindt.

Een commissie ‘wijze mannen’ heeft samen met ZLTO-vertegenwoordigers gekeken hoe een overdracht het beste kan plaatsvinden. Commissievoorzitter Kees van Beek presenteerde op de ledenvergadering het financiële kader waarbinnen de overdracht moet plaatsvinden; De financiële reserves (70 à 80.000 euro) worden na liquidatie aan de leden (via de ZLTO) overgeheveld en de tunnelbedrijven hebben voor 2 x 39.000 euro financiële steun toegezegd. Deze middelen worden aangewend voor een lage instapcontributie.

Kees Heesbeen van ZLTO dankte de commissie voor de samenwerking. “Onze insteek en die van de commissie is, te komen tot een vakgroep Paddestoelen die mee participeert in de gewestelijke en landelijke LTO-structuren, mét een eigen gezicht. De structuur van de vakgroep is zodanig, dat deze qualitate qua een vakgroep is van de drie gewestelijke organisaties. De moeilijke situatie in de sector is evident. Wat wij kunnen is onze kennis en netwerken zo optimaal mogelijk te benutten via het portefeuillemodel.”

De vakgroep gaat qua doelstellingen en bestuurlijke samenstelling veel lijken op de VPN. Heesbeen heeft vertrouwen in de nieuwe vakgroep, alleen al om het feit dat VPN-secretaris Luc Goedhart waarschijnlijk aanblijft als vast aanspreekpunt. De organisatie van de komende Champignondagen blijft in handen van het oude VPN-bestuur, dit betreft een autonome stichting.

De daadwerkelijke liquidatie van de VPN kon niet op deze vergadering plaatsvinden, daar niet het benodigde aantal leden (50%) in de zaal zat. De liquidatie zal nu per brief plaatsvinden. Wel stemde de zaal bijna unaniem voor overdracht. Na het slot- en dankwoord van Faber kwam aldus een eind aan vier jaar VPN.

Doeke Faber en Luc Goedhart, voorzitter en secretaris van de Vereniging Paddestoelenteelt Nederland, tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering in 2005.
Doeke Faber en Luc Goedhart voor het laatst achter de bestuurstafel.

In Paddestoelen en Mushroom Business meer aandacht voor het einde van de VPN. Meer fotos hier.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

11/09 ESSMI Day

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons