Ledenvergadering Vakgroep compleet verslag

mei 8, 2008

Op donderdag 5 oktober vond in Vught de eerste ledenbijeenkomst van de ZLTO vakgroep Paddestoelen plaats met het nieuwe vakgroepbestuur. Naast de lopende zaken was er veel aandacht voor communicatie, zowel tussen leden en bestuur alsook, middels een ‘charme offensief’, naar buiten toe.

Voorzitter Ko Hooijmans gaf in zijn welkomstwoord aan, dat zijn bestuur communciatie met de leden erg belangrijk vindt en veel wisselwerking zoekt, via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en andere media. In de sector gaat het volgens Hooijmans qua prijsvorming weer wat beter, op de versmarkt mede geholpen door een aantrekkende Oost-Europese economie. “Ik denk dat de Nederlandse bedrijven die er nu zijn, ook zullen blíjven. Wel moeten we de kansen die er liggen pakken, en uitstralen dat we geloof hebben in onszelf.”

Champost en gewasbescherming

Luc Goedhart gaf een overzicht van de champostproblematiek. Begin dit jaar steeg de afzetprijs van champost met 2 à 300 procent, vanwege het dierlijke mest ‘etiket’. “Door telers en vertegenwoordigers van CNC zijn gesprekken gevoerd met Van Geel van VROM, die ons probleem in Brussel aan de kaak gaat stellen. In vervolggesprekken hebben we aangetoond dat champost meer neigt naar compost dan naar dierlijke mest. Dit rapport is medio september in Brussel neergelegd.” Volgens Goedhart ziet het er hoopvol uit, zeker als samen met België kan worden gelobbyd.

Ook het dossier gewasbescherming ligt in Brussel. Er is een verzoek gedaan voor essential use van Carbendazim voor de sector, maar een – eventueel – uitstel voor gebruik zal niet langer dan 1 à 2 jaar gelden, zo is de verwachting. Bij Topsin ligt dat anders, hier zijn nooit maximale residuenormen vastegesteld. Dus voor de zekerheid, mag er absoluut géén residue terug te vinden zijn, wat producent Certis niet kan garanderen. In overleg met Certis wordt gekeken of mrls kunnen worden vastgesteld.
Het kan dus gebeuren dat op termijn beide middelen (tijdelijk) niet beschikbaar zullen zijn voor de teelt.

Promotie en reclame

Helma Polman presenteerde in Vught de discussie nota Promotie 2007-2010. De vorige vergadering was er veel commentaar op de PT-gelden. Voor 2006 zijn alle inspanningen op promotiegebied stilgezet, met uitzondering van internet, Zilveren Champignon en Champignondagen. De opdracht aan AGF Promotie Nederland was om een promotieplan uit te werken voor 2007-2010, plus een innovatieplan. Het promotieplan is gebaseerd op bestaand onderzoek, en legt de nadruk voor promotie van verwerkte champignons de komende jaren op de Franse en Nederlandse markt. Voor de versmarkt richt men zich met name op Engeland, Frankrijk en Nederland. Het innovatieplan gaat uit van een bestaand innovatieplan uit de tuinbouw, en moet leiden tot een groter paddenstoelenassortiment in het schap.

Er wordt bij promotie vooral ingezet op ‘gemak’ en niet op ‘gezondheid’. Volgens Polman omdat dit (met name in Engeland) bewezen succesvol is, en ook omdat er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden.

Volgens Robbert Poort van AGF Promotie kan er wel via pr-activiteiten ingeprongen worden op actuele (gezondheids-)ontwikkelingen, naast het promotieplan.

Gevraagd naar het waarom van de afwezigheid van Duitsland als promotiegebied en Polen als medefinancier van promotie, antwoordde Polman dat Duitsland niet het voornaamste exportland meer is en het budget niet onuitputtelijk. Wat Polen als medefinancier betreft, hiervoor heeft Frans Brienen een lans gebroken, maar vooralsnog zonder succes.

Ook iedere handelaar die aangesloten is bij het PT betaalt mee aan promotie. Volgens Rob Banken vormt die bijdrage 0,03 procent op het gekochte volume. Het ‘kooktheater’ wordt bijvoorbeeld grotendeels uit die inkomsten betaald. “Daarnaast investeren handelshuizen ook zelf in gemaksproducten, op eigen kosten”, aldus Banken.

Onderzoek

Ko Hooijmans gaf een toelichting op het afblazen van het evenement ‘Paddestoelen in Wageningen’. In plaats van het evenement heeft een gesprek plaatsgevonden met de WUR driectie.

“Reorganisatie bij PPO Paddestoelen is noodzakelijk, de orderportefeuille liep terug” aldus Hooijmans. Wel heef het vakgroepbestuur aangegeven dat onderzoek op het gebied van teelt/veredeling/gewasbescherming/kwaliteit in stand moet worden gehouden. Tevens wordt prijs gesteld op een goed contact tussen praktijk en onderzoek. Er is een omzetgarantie van 200.000 euro per jaar toegezegd, plus een directe bijdrage van 200.000 euro over twee jaar.

Aan de hand van een lange termijn agenda die door LNV, PPO en LTO wordt opgesteld, en die veredeling, voeding en substraat, bedrijf van de toekomst, gewasbescherming en innovaties omvat, kan PPO haar organisatie baseren. “Als deze agenda en de financiering rond is, kan de basis van het onderzoek gegarandeerd blijven”, aldus Hooijmans.

Het totale budget van PPO bedraagt zo’n 1 miljoen euro, waaraan de vakgroep 1/3 bijdraagt. Op dit moment komt PPO Paddestoelen 5 à 6 ton tekort.

De vraag ‘wat levert het onderzoek eigenlijk op’ kwam ook deze middag weer op tafel. Hooijmans:”We moeten het onderzoek wel een kans geven, maar wij als bestuur zullen zakelijk en efficiënt met deze materie omgaan.”

De hoogte van de areaalheffing is voor 2006 vastgesteld (gehalveerd) op 82 cent per vierkante meter, wat ongeveer 650.000 euro oplevert. Samen met PT kan zo reclame en onderzoek gecontinueerd worden.

Prioriteitenpeiling

Middels een enquêteformulier konden de aanwezige leden na de pauze direct aangeven waar volgens hen de prioriteiten van de vakgroep de komende tijd moeten liggen. Met de plannen voor het onderzoek toonde de zaal zich overwegend eens. Wel werd het omschreven ‘basispakket’ aan onderzoek vaag gevonden. Ook met het opschroeven van de communicatie waren de leden het eens.

Bestuurslid Warmolt Boer gaf een overzicht van de Vervolgaanpak MJA-e, en het (financiële) belang voor de sector om de energieafspraken op te volgen. In Paddestoelen nr. 5 (2006) vindt u een artikel over dit onderwerp.

Dan het charme offensief. Ko Hooijmans legt uit:”We moeten, ook al gaat het niet denderend, in onszelf geloven, anders kun je van anderen niet verwachten dat zij het wél doen.” Het bestuur wil ook door bijvoorbeeld het organiseren van bedrijfsbezoeken voor ambtenaren, aansluiten bij ‘Kom in de Kas’, en het bewerken van de politiek, de sector positief over het voetlicht brengen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons