Energiebesparing paddenstoelenteelt op koers

december 19, 2009

Uit de energiemonitor paddenstoelenteelt 2008 blijkt dat de paddenstoelensector goed op koers ligt om in 2011 de doelstellingen van de meerjarenafspraak energie (MJA-e+) te halen. De Nederlandse paddenstoelensector heeft ten opzichte van 2005 circa 7,6 %  energie bespaard. De zogenaamde energie-efficiencyindex is uitgekomen op 92,4. In 2011 moet dit uitkomen op een totale besparing van 14,5 % t.o.v. 2005.

Anders dan bij de monitoring 2007 zijn voor de monitoring 2008 ook leden van de land- en tuinbouworganisatie (LTO) aangeschreven. Dit in het kader van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. Het aantal aangeschreven bedrijven is hierdoor toegenomen van 75 in 2007 tot 143 in 2008. De vergelijkingsbasis voor veranderingen in het energieverbruik t.o.v. 2005 is daardoor verbreed van 53 bedrijven naar 77. De database voor de monitoring is in 2008 daarmee voor de paddenstoelensector representatiever geworden.

Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (ruim 90% van de bedrijven). Deze worden vooral op de celventilatoren (85%) toegepast. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficietregeling het meest toegepast (ruim 35% van de bedrijven). Koeling uitsluitend met grondwater of met grondbuizen wordt in mindere mate toegepast. Het aandeel bedrijven dat een of meer duurzame energiemaatregelen heeft getroffen ligt in 2008 op 29%. Het hierdoor gerealiseerde aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) komt in 2008 uit op 3,3%.

Toelichting op besparing
De totale energie-efficiencyverbetering is het resultaat va  een gemiddelde stijging van de productie per vierkante meter van 1,6% en een gemiddelde daling van het energieverbruik per vierkante meter van 9,3%
De vermeden CO2 uitstoot is in 2008 berekend op 2.771 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is t.o.v. 2005 gedaald met 12%.

MJA-e+ convenant paddenstoelenteelt
Het MJA-e+ convenant voor de paddenstoelenteelt is in 2007 afgesloten en loopt tot en met 2011. De MJA-e+ zijn vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraken over verbetering van de energie-efficiency tussen het ministerie van LNV en de paddenstoelensector. Momenteel nemen 76 bedrijven hieraan deel. Zij zijn goed voor ruim de helft van het teeloppervlak van de sector. De deelnemers streven naar een verbetering van de energie-efficiency met 14,5% ten opzichte van 2005. Dat wil zeggen een jaarlijkse reductie van het energieverbruik per eenheid product met 2,5% per jaar vanaf 2007. Daarnaast blijft de inzet van duurzame energie een speerpunt op investeringsmomenten.

Schone en Zuinige Paddenstoelensector
Door de ondertekening van het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren is in juni 2008 het programma Schone en Zuinige Paddenstoelensector gestart. De paddenstoelensector heeft daarin de ambitie geformuleerd om in 2020 in nieuw te bouwen bedrijven (of uitbreidingen) klimaatneutraal en economisch rendabel te kunnen telen. De huidige MJA-e+-doelstellingen zijn hierin opgenomen als tussenstap tot en met 2011. Aan dit programma doen alle bedrijven uit de sector mee.

 

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons