Champignonteelt verdeeld over PT

mei 8, 2008

Het Productschap Tuinbouw moet in afgeslankte vorm verder en het moet goedkoper opereren. Daarnaast moet het PT op zoek naar financieringsvormen voor promotie waar heel Europa aan meebetaalt. De champignonteeltondernemers verwachten een krachtige opstelling van het PT in de belangenbehartiging. Over de andere taken is de champignonsector verdeeld. Een en ander blijkt uit de toekomstverkenning waarin bureau Berenschot het draagvlak voor het PT in de betreffende sectoren heeft getoetst.

Zowel van telers als van handelaren is gevraagd wat zij van de activiteiten van het schap vinden. Ook is gevraagd naar de aansturing ervan. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de financiering van de meeste taken niet meer bij het PT behoort te liggen. De alternatieve financieringsvorm die wordt aangegeven is financiering door de bedrijven zelf. Al dan niet in samenwerkingsverband en eventueel ondersteund met overheidssubsidies. Alleen voor de activiteit ‘beperken van handelsbelemmeringen’ zien de deelnemers een taak voor het PT als uitvoerder en financierder weggelegd.

Geen draagvlak voor verplichtingen

De champignonteelt is verdeeld. De helft van de sector wil geen verplichtingen. Er is geen draagvlak voor verplicht gefinancierde collectieve activiteiten of voor ‘het verplichten tot het navolgen van regels’. Ook is de helft tegen de stelling ‘als anderen willen bijdragen is een eigen bijdrage van de sector noodzakelijk’. Voor Marktonderzoek gelden dezelfde cijfers. De helft ziet geen belang in marktonderzoek, de andere helft wel. De financiering is een verantwoordelijkheid van de individuele bedrijven zelf, vindt twee derde.

Dit beeld komt terug bij de financiering van productpromotie en imagoprojecten, die door de individuele kweker als belangrijk worden gezien. Algemene promotie is volgens de deelnemers daarentegen niet interessant voor de individuele kweker.

Een meerderheid vindt praktijkgericht onderzoek en innovatieve projecten ‘belangrijk tot zeer belangrijk’. Voor fundamenteel onderzoek is dit fiftyfifty. Verdeeldheid is er over de financiering. Voor praktijkgericht onderzoek is een meerderheid voor financiering door het PT. Bij de innovatieve projecten ligt dit weer andersom.

De activiteit ‘beperken van handelsbelemmeringen’ heeft als enige in het hele takenpakket een gemiddelde score ‘belangrijk’.

Dubbele petten taboe

De voorstellen van het PT voor een betere aansturing krijgen van de sector bijval. De sectorcommissie krijgt een belangrijkere rol; zij bepalen de activiteiten en de uitgaven. Het PT-bestuur is er om verordeningen vast te stellen en houdt toezicht. Van ‘dubbele petten’ wil vrijwel elke ondervraagde af. Een sectorcommissielid mag geen bestuurslid zijn, en een lid van het bestuur of van een commissie mag geen functie hebben in de door het PT gefinancierde organisatie.

Tenslotte wordt de functie van ‘belangenbehartiger’ belangrijk gevonden. Ook de functie ‘overlegplatform’ komt positief uit de bus. Bij de functies ‘dienstverlener’ en ‘bevoegdheid tot verordeningen’ is dit minder overtuigend.

Vanwege het kleine aantal deelnemers hoort dit onderzoek niet in de categorie ‘statistisch verantwoord onderzoek’ thuis. De uitkomsten geven eerder een samenvatting van de meningen weer.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons