Bedrijfsvergelijking 2005-2006

mei 8, 2008

Het tuinbouwteam binnen A&A Accountants en Adviseurs bv stelt periodiek en jaarlijks bedrijfsvergelijkingen en kengetallen samen voor ondermeer de champignonteelt. Mede door deze vergelijkingen krijgt de ondernemer een beeld van waar hij staat met zijn onderneming ten opzichte van branchegenoten.

In de brancherapportage 2006 wordt een samenvatting gegeven van de bedrijfsresultaten in 2006. Ter vergelijking zijn ook de gemiddelden over 2005 opgenomen. Ondanks het feit dat slechts een beperkt aantal bedrijven is vergeleken spreekt A&A van een realistische weergave van de gemiddelde cijfers en kengetallen in de champignonbranche.

    Hand  2005   Hand 2006    Mach. 2005    Mach. 2006
   
Bedrijfsoppervlakte (m2) 1.680 1.520 8.400 8.750
   
Totaal omzet (euro/m2) 341,67 315,05 184,05 221,45
   
Compost/bijvoedmiddel 103,96 92,54 106,06 116,85
Energiekosten 18,68 22,29 13,72 17,24
Afzetkosten 0,09 0,05 5,98 3,65
Overige teeltkosten 28,57 27,46 20,5 25,72
Tot.toeger. kosten (euro/m2) 151,3 142,34 146,26 163,46
   
Arbeidskosten  164,5 147,5 22,1 19,39
Rente/afschrijving 29,7 29,04 31,81 27,12
Overige niet-toeger. Kosten 21,37 19,05 9,15 9,42
Tot. Niet-toeg. Kst. (euro/m2) 215,57 195,59 63,06 55,93
   
Bedrijfsresultaat (euro/m2) -25,2 -22,88 -25,27 2,06
   
Kengetallen        
Aantal teelten per cel 8,7 7,7 9,8 10,5
Aantal vluchten 3 3 2 2,3
Gasverbruik in m3/m2 39 34,6 32,7 32,5
Productie in kg/m2 267 248 346 373,6
Productie in kg/m2/teelt 30,8 32,2 35,3 35,6
Opbrengstprijs in euro/kg 1,28 1,27 0,53 0,59
Kostprijs in euro/kg 1,37 1,36 0,61 0,59

Toelichting
Kosten en opbrengsten zijn een gewogen gemiddelde van een aantal representatieve bedrijven, berekend over het aantal bruto m2 bedrijfsoppervlakte. Het betreft de voorlopige jaarcijfers van deze bedrijven over 2006. Er is alleen rekening gehouden met kosten en opbrengsten die rechtstreeks uit de teelt voortkomen. De bedragen zijn exclusief BTW.
In de arbeidskosten is een vergoeding voor de eigen arbeidsuren van ondernemers en gezinsleden opgenomen. Rentekosten betreffen de werkelijk betaalde rente; er is geen rekening gehouden met een rentevergoeding over het eigen vermogen. Tevens zijn de fiscale afschrijvingen opgenomen. Invloed van b.v. VAMIL-regeling is buiten beschouwing gelaten.

Resultaten
In de champignonteelt lag de stijging van de energiekosten 20-25% hoger dan in 2005. Bij de handmatige oogst was dit 20%, omdat hier ook sprake was van een lager gasverbruik. Bij de machinale oogst is vrijwel geen gasbesparing gerealiseerd en zijn de kosten 25% hoger dan in 2005.

De toegerekende kosten waren bij de handmatige oogst lager door kostenbesparingen op compost/bijvoedmiddel. Bij de machinale oogst is hier juist een stijging te zien; het gemiddeld aantal teelten per cel is gestegen, bij de handmatige juist gedaald. Door deze daling is de productie bij handmatige oogst in kg/m2 ook gedaald. Per teelt is sprake van een stijging. De intensievere teelt heeft bij machinale oogst geleid tot een productiestijging per jaar.

Voorgaande ontwikkelingen hebben bij zowel de handmatige als machinale oogst voor een lichte kostprijsdaling per kg product gezorgd. Gezien de prijsontwikkeling, heeft de machinale oogst op kostprijsniveau gewerkt in 2006, terwijl de opbrengstprijs van de handmatig geoogste champignons nog steeds te laag is om alle kosten op te brengen.

Laatste editie

Paddestoelen Finale

Aankomende evenementen

Nieuwsbrief inschrijven


Volg ons